Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BOLESŁAWCU

...wszystko będzie prościej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Statut szkoły

Postanowienia ogólne

§1.

1. Zgodnie z art. 84 ust.1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2004r. Dziennik Ustaw Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), statut szkole nadaje osoba prowadząca "MUR" Centrum Edukacji Zawodowej Spółka z o.o. we Wrocławiu, a zmiany wprowadza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną po uzyskaniu pozytywnej opinii osoby prowadzącej szkołę.

2. Szkoła nosi nazwę: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "MUR" w Bolesławcu ul. Jana Pawła II 38c.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "MUR" jest szkołą ponadgimnazjalną - liceum ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.

4. Szkoła Działa w systemie zaocznym.

5. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

§2.

1. Osobą prowadzącą szkołę jest "MUR" Centrum Edukacji Zawodowej Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Kruszwickiej 26-28B.

2. Prezes Zarządu "MUR" Centrum Edukacji Zawodowej we Wrocławiu, sprawuje nad szkołą bezpośredni nadzór organizacyjny i finansowy.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

§3.

1. Czas trwania nauki wynosi trzy lata.

Cele i zadania szkoły

§4.

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

2. Kształcenie słuchaczy w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji oraz odpowiedzialności.

3. Rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postępu technicznego.

4. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej, kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

5. Umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

6. Rozwijanie zainteresowań słuchaczy, realizowania indywidualnych programów nauczania.

Organy szkoły i ich zadania

§5.

1. Funkcjonowanie poszczególnych organów szkoły reguluje statut szkoły oraz wydane na jego podstawie regulaminy.

2. Decyzje wszystkich organów szkoły są jawne, z wyjątkiem decyzji objętych przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.

3. Organami Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "MUR" są:

1. Dyrektor szkoły,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Słuchaczy.

4. Organy szkoły ściśle współpracują ze sobą w granicach swoich kompetencji określonych ustawą.

§6.

1. Bieżącą działalnością dydaktyczną szkoły kieruje Dyrektor Szkoły.

2. Dyrektora Szkoły zatrudnia Prezes Zarządu "MUR" Centrum Edukacji Zawodowej - osoby prowadzącej szkołę.

3. Dyrektor Szkoły reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Dyrektor Szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.

5. Dyrektor Szkoły sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

6. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

7. Dyrektor Szkoły realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji.

8. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. W sytuacjach spornych i konfliktowych, Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Dyrektor Szkoły wnioskuje do Prezesa Zarządu Spółki w sprawach:

1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pracownikom.

11. Dyrektor Szkoły ponadto:

1. ustala zakres czynności dla nauczycieli na każdy rok szkolny,

2. dokonuje oceny pracy nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3. odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz stan estetyczny szkoły.

§7.

1. Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "MUR" jest organem kolegialnym. Działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty i realizuje zadania przewidziane w art. 41,42,43 w/w Ustawy.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,

3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy słuchaczy.

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1. organizację pracy szkoły, w tym rozkład zajęć lekcyjnych,

2. plany i programy pracy szkoły.

5. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe w zespołach i komisjach problemowych stałych bądź powołanych doraźnie.

§8.

1. Sytuacje sporne między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły rozstrzyga Prezes Zarządu "MUR" Centrum Edukacji Zawodowej we Wrocławiu.

§9.

1. Szkoła stwarza możliwości do działania Radzie Słuchaczy zwanej dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze szkoły.

3. Zasady wybierania i działania Rady Słuchaczy określa regulamin. Rada Słuchaczy jest jedynym reprezentantem ogółu słuchaczy.

4. Regulamin Rady Słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Rada Słuchaczy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:

1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Rada Słuchaczy w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin,o którym mowa w ust. 3.

Organizacja nauczania i wychowania w szkole

§10.

1. Organizację roku szkolnego określa Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Proces nauczania realizuje się na zajęciach szkolnych w systemie zaocznym.

3. Praca dydaktyczna oranizowana w szkole obejmuje:

1. zajęcia dydaktyczne typy lekcyjnego,

2. samodzielną pracę słuchacza w formie konsultacji indywidualnych.

4. Zajęcia w systemie zaocznym odbywają się dwa razy w miesiącu: w sobotę i w niedzielę. Wymiar czasu nauczania dla poszczególnych semestrów ustala obowiązujący ramowy plan nauczania.

5. Dopuszcza się możliwość organizacji w systemie zaocznym konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze w dowolne dni tygodnia.

6. Podstawową formą zajęć szkolnych jest jednostka lekcyjna, realizowana przez nauczycieli posiadających właściwe kwalifikacje.

7. Lekcja trwa 45 minut z przerwami 5 i 10 minut.

8. Rozkład zajęć dydaktycznych w semestrze powinien być ustalony z uwzględnieniem:

1. równomiernego rozłożenia zajęć,

2. różnorodności zajęć w każdym dniu.

9. Treści nauczania i zakres materiału, określają obowiązujące programy nauczania poszczególnych przedmiotów.

10. Szkoła realizuje program i plan nauczania dopuszczony do użytku przez MEN.

11. Pomieszczenia szkolne, z których korzystają słuchacze, powinny odpowiadać przepisom bhp oraz przepisom SANEPID-u, zgodnie z obowiązującymi normami.

12. Do zapewnienia słuchaczom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, zobowiązany jest Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z osobą prowadzącą szkołę.

Szkolny system oceniania I

§11.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1. poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2. pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3. motywowanie słuchacza do dalszej pracy,

4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy,

2. bieżące ocenianie, semestralne klasyfikowanie oraz zaliczenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, semestralnych, poprawkowych,

4. ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru i warunki ich poprawiania,

5. ustalenie trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§12.

Nauczyciele, na początku każdego semestru, informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza.

§13.

1. Oceny są jawne dla słuchacza. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne słuchacz otrzymuje do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli.

2. Na prośbę słuchacza, nauczyciel ustalający ocenę, powinien ją uzasadnić.

§14.

1. Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza, w danym semestrze z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

2. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

3. Na dwa tygodnie przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować słuchaczy, kształcących się w systemie zaocznym o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych.

4. Jeżeli słuchacz pragnie uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę semestralną powinien zwrócić się do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne na siedem dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nauczyciel określi zakres materiału do przygotowania na poszczególną ocenę.

5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§15.

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

§16.

Oceny bieżące i klasyfikacyjne semestralne ustala się w stopniach według następującej skali:

1. stopień celujący - 6
2. stopień bardzo dobry - 5
3. stopień dobry - 4
4. stopień dostateczny - 3
5. stopień dopuszczający - 2
6. stopień niedostateczny - 1

§17.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć słuchaczowi szansę uzupełnienia braków.

§18.

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem.

4. W skład komisji wchodzą:

1. Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,

2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel o którym mowa w ust. 4-2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1. skład komisji,

2. termin sprawdzianu,

3. zadania sprawdzające,

4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Szkolny system oceniania II

§19.

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania w szkole prowadzonej w formie zaocznej, są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną.

3. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn nieusprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne.

4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 15 września.

6. Słuchacze przystępujący do egzaminów semestralnych z języka polskiego, języka obcego i matematyki zdają egzaminy w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie.

7. Egzaminy semestralne powinny się odbyć najpóźniej na ostatniej sesji w danym semestrze.

8. Egzamin pisemny powinien trwać nie dłużej niż 1,5 godziny. Wypowiedź na egzaminie ustnym powinna trwać nie dłużej niż 20 minut.

§20.

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej, może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał w większości oceny pozytywne.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ustępie 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.

§21.

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych.

2. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zakończeniu semestru jesiennego, w terminie do końca lutego lub semestru wiosennego, w terminie do 15 września.

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki zdaje się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie.

5. Egzamin poprawkowy nie dotycz zajęć, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu.

§22.

1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki, zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego okresu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć edukacyjnych zdanych na egzaminie eksternistycznym.

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ustępie 2 i 3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

§23.

1. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą słuchacz ukończył.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§24.

1. Prezes Zarządu "MUR" Centrum Edukacji Zawodowej we Wrocławiu, po konsultacji z Dyrektorem Szkoły, zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. Warunki zatrudnienia ustalane są dwustronną umową, określającą obowiązki dydaktyczne i wynagrodzenie za pracę.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

1. realizowanie programu kształcenia,

2. opracowanie rozkładu materiału nauczania według obowiązujących programów,

3. prawidłowe realizowanie zajęć dydaktycznych,

4. obiektywne i bezstronne ocenianie prac słuchaczy z uwzględnieniem ich uzdolnień i zainteresowań,

5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych u słuchaczy,

6. systematyczne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych,

7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,

8. prowadzenie innych zajęć zleconych przez Dyrektora Szkoły,

9. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu,

10. branie czynnego udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizacji jej uchwał,

11. realizowanie zadań wynikających ze Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów pracy.

3. Nauczyciel odpowiada za:

1. dobór metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych,

2. zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych słuchaczy,

3. dobór treści programu prowadzonego semestru,

4. poziom wyników dydaktycznych w prowadzonym przedmiocie,

5. stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych,

6. przestrzeganie przepisów sanitarnych i bhp.

4. W przypadku nie przestrzegania praw i obowiązków nauczyciela, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

§25.

1. Zadaniem opiekuna semestru jest sprawowanie opieki organizacyjnej nad słuchaczami, a w szczególności:

1. inspirowanie i wspomaganie działań słuchaczy,

2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w semestrze.

2. Opiekun semestru planuje i organizuje wspólnie ze słuchaczami:

1. różne formy życia zespołowego integrujące semestr,

2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji opiekuna.

3. Opiekun współdziała z nauczycielami uczącymi jego semestr.

4. Opiekun prowadzi dokumentację semestru.

5. Opiekun współpracuje ze specjalistami w rozpoznawaniu potrzeb, a także zainteresowań i szczególnych uzdolnień słuchaczy.

Słuchacze szkoły

§26.

1. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

1. ukończyli gimnazjum lub ośmioklasową szkołę podstawową,

2. ukończyli lub ukończą w danym roku kalendarzowym co najmniej 18 rok życia.

2. Warunkiem przyjęcia na semestr pierwszy jest:

1. pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

2. opłacenie wpisowego, którego wysokość jest ustalana przez osobę prowadzącą szkołę.

3. Na semestr programowo wyższy przyjmuje się słuchacza na podstawie świadectwa ukończenia semestru niższego w szkole ponadgimnazjalnej publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

4. Kandydat, który przedłoży świadectwo stwierdzające, że nie ukończył danego semestru, może być przyjęty na semestr odpowiednio wyższy, jeśli przedmiot, z którego otrzymał ocenę niedostateczną, nie występuje w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "MUR".

§27.

1. Słuchacz szkoły ma prawo do:

1. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

2. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

3. pomocy w przypadku trudności w nauce,

4. życzliwego, przedmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,

5. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny ustalonych zasad pisemnych form kontroli postępów w nauce,

6. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a w szczególności:

1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

2. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,

3. godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą,

4. odpowiedzialności za schludny strój codzienny,

5. dbałości o rzeczy osobiste i mienie szkolne.

3. Słuchacz ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczone przez siebie mienie szkoły lub własności innych osób.

§28.

1. Prezes Zarządu Spółki, działając w imieniu osoby prowadzącej szkołę, zawiera ze słuchaczem dwustronną umowę, regulującą warunki prawno-finansowe, współzależności i ich rozwiązywanie.

2. Słuchacz ma obowiązek systematycznie opłacać czesne za szkołę, zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie.

§29.

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy, w następujących przypadkach:

1. nie opłacania czesnego za szkołę przez kolejne 3 miesiące,

2. nie zaliczenia semestru, czyli braku promocji na semestr wyższy,

3. spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przynoszenia i rozprowadzania ich na terenie szkoły,

4. celowego niszczenia sprzętu i pomocy naukowych,

5. powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania w stosunku do innych słuchaczy i nauczycieli,

6. nie uczęszczania na zajęcia z przyczyn nieusprawiedliwionych.

2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu słuchacza.

3. W przypadku skreślenia słuchacz ma prawo złożyć odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

Finansowanie szkoły

§30.

1. Podstawowe źródło finansowania działalności szkoły stanowią opłaty wnoszone przez osoby korzystające z usług oferowanych przez szkołę oraz subwencja oświatowa.

2. Opłaty pobierane przez szkołę:

1. wpisowe,

2. comiesięczne czesne.

3. Każda osoba ucząca się w szkole zobowiązana jest do wnoszenia powyższych opłat zgodnie z umową o naukę.

Postanowienia końcowe

§31.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Gospodarkę finansową i materialną szkoły prowadzi "MUR" Centrum Edukacji Zawodowej we Wrocławiu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007r.