Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BOLESŁAWCU

...wszystko będzie prościej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§1.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • 2.1. poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • 2.2. pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
 • 2.3. motywowanie słuchacza do dalszej pracy,
 • 2.4. dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach słuchacza,
 • 2.5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • 3.1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy,
 • 3.2. bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie oraz promowanie,
 • 3.3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

§2.

Szczegółowe zasady oceniania.

1. Opiekun semestru informuje słuchaczy na początku każdego roku szkolnego o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych informują słuchaczy o wymaganiach wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

 • 2.1. wymagania edukacyjne opisuje nauczyciel w rozkładzie materiału nauczania danego przedmiotu,
 • 2.2. informacja dotycząca wymagań edukacyjnych podana jest słuchaczom w formie ustnej.

3. Oceny bieżące i semestralne są jawne dla słuchacza. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach słuchaczy osobom nieuprawnionym.

4. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę bieżącą i semestralną powinien ją uzasadnić.

5. Przyjmuje się następujące kryteria ocen:
celujący
Słuchacz spełnił wymagania przewidziane na ocenę bardzo dobry a ponadto zdobył wiedzę naukową i umiejętności - znacznie wykraczające poza program nauczania, twórczo rozwija własne uzdolnienia, wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, proponuje własne rozwiązania, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą,
bardzo dobry
Słuchacz opanował pełny zakres umiejętności określonych programem nauczania. Biegle posługuje się wiedzą i potrafi ją zastosować do rozwiązywania problemów (bez ingerencji nauczyciela). Jego wypowiedzi cechuje samodzielne argumentowanie, wnioskowanie i ocenianie, swobodny styl wypowiedzi, bogate słownictwo przedmiotowe,
dobry
Słuchacz opanował materiał programowy w stopniu pozwalającym na rozumienie relacji między elementami wiedzy. Stosowanie umiejętności w sytuacjach problemowych wymaga jednak inspiracji nauczyciela. Posługuje się poprawnym językiem.
dostateczny
Zakres materiału opanowanego ograniczony do treści podstawowych (elementarny poziom zrozumienia wiadomości, pozwalający na operowanie umiejętnościami w zakresie uznanym za niezbędny na danym etapie nauczania). Rozwiązuje zadania typowe o średnim stopniu trudności (często z pomocą nauczyciela), odtwórcze myślenie. W wypowiedziach błędy merytoryczne.
dopuszczający
Słuchacz w minimalnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach podstawowych, braki nie przekreślają możliwości uzyskania wiedzy w ciągu dalszej nauki. Trudności w zastosowaniu wiedzy nawet w sytuacjach typowych, dominuje bierne odtwarzanie. W wypowiedziach liczne błędy merytoryczne, ubogie słownictwo.
niedostateczny
Słuchacz nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w wymaganiach programowych koniecznych. Rażące braki w wiadomościach uniemożliwiają rozwiązanie zadań o niewielkim stopniu trudności (nawet przy pomocy nauczyciela). Udziela odpowiedzi nie na temat lub brak jest odpowiedzi. Nie spełnia wymagań na stopień dopuszczający a braki stanowią zagrożenie dla pełnienia przyszłej roli zawodowej.

6. Oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się wg następującej skali:

stopień: celujący - skrót cel
stopień: bardzo dobry - skrót bdb
stopień: dobry - skrót db
stopień: dostateczny - skrót dst
stopień: dopuszczający - skrót dop
stopień: niedostateczny - skrót ndst

§3.

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w LO dla Dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na co najmniej 50% czasu przeznaczonego na konsultacje oraz uzyskał z prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną.

3. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 15 września.

5. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie.

§4.

1. Słuchacz LO dla Dorosłych prowadzonej w formie zaocznej jest zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z prac kontrolnych uzyskał w większości oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

§5.

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych.

2. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.

5. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie.

§6.

1. Słuchaczowi LO dla Dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia

2.Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego okresu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć edukacyjnych zdanych na egzaminie eksternistycznym.

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

§7.

Promowanie słuchaczy.

1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr wyższy, jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich zajęć edukacyjnych.

2. Słuchacz nie jest promowany na semestr wyższy, jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej:

 • otrzymał stopnie niedostateczne z zajęć edukacyjnych i nie przystąpił do egzaminów poprawkowych,
 • nie zdał egzaminu poprawkowego,
 • nie zdał egzaminów klasyfikacyjnych lub do nich nie przystąpił.

3. Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, słuchacz szkoły, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie lub nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.

§8.

Postanowienia końcowe.

1. Słuchacz ma prawo odwołać się od klasyfikacyjnej oceny semestralnej tylko wtedy, gdy jego zdaniem nauczyciel wystawił mu ocenę niezgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

2.Odwołanie (na piśmie) słuchacz powinien złożyć do Dyrektora szkoły w okresie 3 dni poprzedzających klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

3. Sprawy sporne wynikające ze stosowania zasad oceniania wewnątrzszkolnego rozstrzyga Dyrektor Szkoły.